| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Navodila za učitelje

Page history last edited by Darja Kramar 11 years, 1 month ago

SPLOŠNA  PRIPOROČILA
ZA pripravo kvalitetne PREDSTAVITVE
v projektu Slovenski učni krogi

 

1. Predstavitev skupine in posameznikov naj pripravijo učenci/dijaki pod mentorstvom svojih učiteljev z inovatvnimi IKT sredstvi.

2. Predstavitev naj izraža posameznika in skupino. Omenite zanimivosti in dejstva, ki niso splošno znana. Pomislite, kaj bi zanimalo vas.

3. Predstavijo naj se vsi mentorji.

4. Predstavitev šole in kraja naj bo kratka in zanimiva, priporočljiva je uporaba linkov.

5. Celotno besedilo naj bo kratko, da je berljivo. Fotografije in video posnetki so zaželeni.

6. Velikost fotografij in videoposnetkov naj bo primerna objavi na spletu.

 

 

SPLOŠNA  PRIPOROČILA
ZA KVALITETNO OBLIKOVANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
v projektu Slovenski učni krogi


1.    Raziskovalno vprašanje naj bo odprtega tipa, izogibajte se vprašanj z vprašalnico Ali…, ki  vodijo k odgovorom DA ali NE oziroma NE VEM.
2.    Raziskovalno vprašanje ima lahko tri podvprašanja, ki raziskovalcem obrazloži glavno vprašanje.
3.    Podana naj bo željena oblika odgovora.
4.    Vprašanje naj bo povezano z raziskavo v lokalnem okolju, pri posamezniku, njegovih vrstnikih, razredu, šoli, domu, kraju, regiji.
5.    Vprašanje naj spodbuja raziskavo v avtentičnem okolju, iskanje informacij v življenju in povezavo z lokalnim okoljem.
6.    Vprašanje naj oblikujejo učenci/dijaki skupaj s svojimi učitelji. Priporočamo skupinsko delo, kjer vsi prispevajo svoje mnenje.
7.    Predvidevajte kakšni bodo odgovori partnerjev in kakšen bo vaš končni povzetek, koliko časa bodo raziskovalci porabili za željeni odgovor. Raziskovanje traja 5 tednov.
8.    Vprašanje naj bo povezano z razpisano temo in povezano z vzgojno izobraževalnimi cilji šole in širšimi družbenimi cilji.


SPLOŠNA  PRIPOROČILA
ZA KVALITETNO RAZISKOVANJE
v projektu Slovenski učni krogi


1.    Odgovornost za raziskovanje je na strani učencev/dijakov.
2.    Učiteljevo delo je mentorsko in usmerjeno v motivacijo, pomoč pri iskanju prave metodologije raziskovanja, pomoč pri organizaciji, pomoč pri kvaliteti oblikovanega odgovora in kontrolo opravljenega dela.
3.    Ustvarjalnost in nove poti so zaželene.
4.    Spodbujanje smiselne uporabe IKT v času raziskovanja.
5.    Vsi partnerji odgovarjajo na vprašanja vseh, zato je smiselno eno od skupin zadolžiti za iskanje odgovora na lastno vprašanje, s čimer bo olajšana predzadnja faza, ko bo potrebno napisati povzetek.
6.    Učenci/dijaki naj bodo nagrajeni za svoje delo, spodbujamo tudi pridobivanje ocen skozi projektno delo. Upošteva naj se pravočasnost, porabljen čas, metodologija raziskovanja in končni izdelek.
7.    Pomembno je timsko delo učencev/dijakov in učiteljev.

 

 

SPLOŠNA  PRIPOROČILA
ZA pripravo kvalitetnega  ODGOVORA
v projektu Slovenski učni krogi

 

1. Odgovor na zastavljeno vprašanje naj bo jasno in usmerjeno v vsebino vprašanja.

2. Odgovor naj bo v obliki, ki so jo zahtevali tisti, ki so postavili vprašanje.

3. Odgovor naj vsebuje opis metodologije raziskovanja.

4. Odgovor naj bo sestavljen iz besedila in slikovnega materiala.

5. Viri naj bodo pravilno in dosledno navedeni.

6. V času raziskovanja informirajte svoje partnerje o napredovanju vašega dela.

7. Navedite avtorje odgovora.

 

SPLOŠNA  PRIPOROČILA
ZA pripravo kvalitetne POVZETKA OZIROMA RAZISKOVALNE NALOGE
v projektu Slovenski učni krogi

 

1. Povzetek naj se začne s predstavitvijo vprašanja.

2. Vsebuje naj podatke o načinu raziskovanja vseh partnerjev in krajev od koder prihajajo.

3. Povzetek povzame bistvene ugotovitve in primerjave vseh prispevanih odgovorov, vključno z lastnim raziskovanjem na svoje vprašanje.

4. Povzetek naj bo skupek besedila in vizualnega materiala, ki bralcu predstavi pridobljeno znanje.

5. Mnenja o zaključkih v raziskavi so pomemben del povzetka.

 

Darja Žnidaršič

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.