| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vprašanja

Page history last edited by STPŠ Trbovlje 11 years, 1 month ago Saved with comment

 

 

 

3. Vprašanja, 11. februar – 24.februar 2013 

 

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete. Odgovori bodo kvalitetnejši, če določite obliko raziskovanja in odgovora.


 

 

 


Srednja šola Zagorje

Vprašanje:  

TOBAK –  NE, HVALA, KER KAJENJE JE …

 

Od države dovoljena odvisnost je odvisnost od nikotina. Večina kadilcev prične kaditi že v zgodnjem obdobju najstništva. Strokovnjaki ugotavljajo, da se starostna meja prve pokajene cigarete iz leta v leto znižuje. Kljub dosedanjim ukrepom: dvig prodajne cene cigarete, opozorilni napisi na škatlicah s cigaretami itd., se kajenje med mladimi ne zmanjšuje.

Kajenje je na svetu vodilni vzrok prezgodnje smrti. 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da je na svetu približno 1,3 milijarde kadilcev. 

Zanimivo pa je tudi, da se poraba tobačnih izdelkov ni bistveno  zmanjšala, kljub temu, da vse raziskave  in ugotovitve kažejo na škodljivost nikotina.

 

1. Predstavljajte si, da ste zaposleni na Ministrstvu za finance. Vaša naloga je, da ugotovite, koliko dijakov na šoli kadi (zapišite, koliko dijakov je na šoli) in koliko denarja porabi vsak dijak – kadilec za cigarete v enem tednu. Nato napravite izračun, koliko denarja povprečno porabi dijak – kadilec na vaši šoli:

na dan ________ EUR,

na mesec _______ EUR,

na leto ________ EUR.

 

Izračunajte, koliko denarja porabijo za tobak vsi dijaki – kadilci na vaši šoli v enem letu. Premislite, kaj vse bi lahko naredili s tem denarjem.

Naredite plan.

 

2. Predstavljajte si, da ste zaposleni na Ministrstvu za zdravje. Vaša naloga je, da ugotovite, katere so strupene snovi, ki nastanejo pri kajenju cigaret, zapišite MDK vrednosti za te snovi ter zapišite LD50 za nikotin.

Pripravite poročilo. 

V laboratoriju s preprostimi  eksperimenti dokažite strupene pline, ki nastanejo v procesu gorenja cigaret (dušikovi oksidi, formaldehid, ogljikov dioksid, ogljikov oksid ter katran).

(Kajenje simulirajte  s pomočjo brizgalke, z vlečenjem bata.)

Rezultate prikažite na plakatu, na plakat napišite, kako posamezne snovi delujejo na organizem. (Plakate slikajte in pošljite.)

 

3. Predstavljajte si, da so strokovne službe Inštituta za varovanje zdravja    ugotovile,  da je med srednješolci vedno večje število kadilcev. V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bodo pripravili protikadilsko akcijo. Ker si želijo novih in svežih idej, so k sodelovanju povabili tudi vas. 

Pripravite  jumbo plakat ali video

 

Izvedite anketo na temo Mladi in kajenje (dijaki naj bodo različne starosti in spola. Vsaka šola naj izpolni vsaj 70 anket).

Povezava do ankete:  http://193.2.241.188/limesurvey/index.php/survey/index/sid/181863/lang/sl

 

 

TOBACCO: NO THANK YOU, BECAUSE SMOKING IS ...

 

Cigarette addiction is the only one allowed by the government. Most smokers begin smoking in their early teens. Experts note that the age of the first time smokers is lowered each year. Smoking habits among young people are not reducing, despite the measures taken against it– the rise of the selling price of cigarettes, warning inscription on the cigarette box, etc.

The world’s leading cause of early death is smoking. It is a common assumption that most smokers continue smoking because they are addicted to nicotine in tobacco. The world health organization (WHO) assesses that there are currently 1, 3 billion smokers in the world. It is very important to mention that all research and findings about the danger of nicotine and also the measures taken against it have not considerably influenced the consumption of the tobacco.

 

            1.  Imagine that you are an employee at the Ministry of Finance. Your job is to find out how many students in the school smokes.Make a calculation of how much money they spend

Ø    Daily amount of money spent on cigarettes by the students________ EUR

Ø    Monthly amount of money spent on cigarettes by the students________ EUR

Ø    Annual amount of money spent on cigarettes by the students________ EUR 

Calculate the annual amount of money spent on cigarettes by all the students in your school.

Think of what you could do with that money.

Make a plan.

 

2.  Imagine that you are an employee at the Ministry of Health. Your job is to find out,

Ø    Which are toxic substances resulting from cigarette smoking? Write down the maximum allowed concentration values for these substances and write LD50

Prepare the report.

 

Prove the presence of toxic gases generated in the process of burning cigarettes by conducting simple experiments in the laboratory (nitrogen oxides, formaldehyde, carbon dioxide, carbon monoxide and tar; (Simulate smoking with the help of a syringe by pulling the plunger).

Show the results on a poster, and write down how each substance influences the organism. (Take a picture of the poster and send it)   

 

           3. Imagine that the staff of the Ministry of Health found out that the number of smokers among the secondary school students is rising and that they are planning to prepare an action on smoking in cooperation with the Ministry of Education, Science, Culture and Sport. Since they are interested in new and fresh ideas they decided to invite you to take part in this action.

Prepare a TV advertisement, jumbo poster, etc.

Perform a survey on the topic of young people and smoking (Students should be different age and sex. Every school should complete at least 70 surveys)

Link to the survey:

http://193.2.241.188/limesurvey/index.php/survey/index/sid/181863/lang/sl

 

 


Srednja šola Metlika
Vprašanje
:

 

 

 

 


Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj 

Vprašanje:

Nogometaši si brijejo noge, ali si jih bodo kmalu še vsi ostali moški?

 

Kaj se zgodi, če imajo fantje eno samo dekle za sošolko?

Poleg tega, da je venomer "oblegana", jo tudi pogosto sprašujejo za informacije glede stvari, v katerih je bolj vešča. Npr. o kremah za obraz, ...

In podobno kot večina razredov na drugih slovenskih šolah, ima tudi ta zavzetega nogometaša.
Zgodilo se je, da se je nogometaš znašel pred  nenavadno nalogo.
Zaradi športa naj bi si pobril dlake z nog. Skupaj s sošolci je razpravljal in umoval o zadevi,
nakar so se spomnili sošolke, da jim z nasvetom priskoči na pomoč.
In takrat se je "sukovcem posvetilo": to bi lahko bilo raziskovalno vprašanje.
Tema je tipičen primer izziva v 21. stoletju in morda prihajajočega in razširjenega trenda.

Poiščite odgovore in jih zapišite v obliki razmišljujočega spisa (ne pozabite navajati virov):

  • Kakšen je bil odnos družbe  oz. posameznika do poraščenosti moških teles nekdaj. 
  • Trend med mladimi fanti - gladke noge. Kdaj, kje in zakaj se je pojavil?
  •  Izvedi spletno anketo na vaši šoli (le med fanti): https://www.1ka.si/a/24150

 

  Football players shave their legs, will all the rest follow?

 

What happens, if there is a girl in a class with eight boys?  They are asking her all the time for the useful informations about care of the face,

hands and so on. And like other classes on different schools around the Slovenia, our class has soccer player too, who had a really big and special problem.

With classmates he started a really deep conversation about shaving legs in soccer sport. Team of male classmates asked their female member for her opinion.

And that moment they realised: ‘’This could be our research question. The theme might shock somebody, but it’s a typical example of 21st. century challenge.

p.s. Idea haven’t been born by hairdressers, but by builders. But still they all liked it a lot, and we have selected it. 

Official translator for the purpose of the SUK project is Jan Bobnar.

 

 


Srednja šola Slovenska Bistrica

Vprašanje:

Kako ohraniti zdrave populacije čebel?

 

Ohranitev zdravih populacij čebel je velik izziv za 21. stoletje, saj smo v zadnjih letih priče vedno večjih pomorov čebel. Prizadevanja za dosego našega izziva otežuje dejstvo, da nekaj vzrokov za pomore poznamo, vseh pa ne. V večini primerov pa gre za človeško brezbrižnost, ki bi jo vendarle morali zajeziti. Glede na to, da smo v ta projekt vključeni dijaki iz različnih koncev Slovenije, imamo veliko priložnost, da raziščemo vzroke za dosedanje pomore čebel in poskusimo poiskati možne rešitve. Hkrati se lahko s pomočjo literature in srečanj s čebelarji veliko naučimo o tej problematiki.

 

1. naloga:  Raziščite kakšno je stanje čebelarstva v vaši okolici (občini). Kontaktirajte najbližje čebelarsko društvo in povprašajte kakšen je razvoj čebelarstva v vaših krajih v zadnjih 10 letih. Ali so se v zadnjih letih v vaših krajih dogajali kakšni pomori populacij čebel? Ali so poznani vzroki teh pomorov?

 

Pričakovana oblika odgovora: Pripravite poročilo.

 

2. naloga: Povprašajte čebelarje v vaših krajih kaj menijo, da bi pripomoglo k ohranitvi čimbolj zdravih populacij čebel. Ali bi bilo potrebno kaj spremeniti na nivoju države (zakonodaje), kmetijstva, zavesti ljudi?

 

 Naloga: Opravite intervju s čebelarjem/čebelarji s pomočjo anketnega vprašalnika (Anketni vprašalnik za čebelarje).

Pričakovana oblika odgovora: Tabelarični zapis odgovorov in kratko poročilo oz. povzetek vašega raziskovanja.

 

3. naloga: V literaturi poiščite zakaj so čebele tako pomembne za obstoj človeštva in predvidite kakšne posledice bi imelo izumrtje čebel za vsa živa bitja.

Pričakovana oblika odgovora: Izdelajte zanimive plakate.

Slike plakatov posredujte na naslov: sukovci.slo.bistrica@gmail.com

 

 

1. task:  Research the current state of beekeeping in your local area. Contact the nearest beekeepers association and ask how  the development  of beekeeping was in the last 10 years.  Has there been any killings of bee populations in your local area in the past few years? Are the causes of these killings known?

 

2. task: Ask the beekeepers what they believe should be done to maintain as healthy populations of bees as possible.  Would it be necessary to change something at the national level (law), agriculture and people's consciousness?

 

3. task: Search in the literature: Why are bees so important for human survival and predict what consequences would the extinction of bees have for all living creatures. 

 


BC Naklo 

Vprašanje:

 

Kako in s kakšnimi materiali bi okrasili določen (prireditveni) prostor (na primer šolska vhodna avla, telovadnica, hodniki, razredi, ... ) ob dnevu Zemlje - 22. 4. 2013?

Poskušajte biti čim bolj izvirni in poiščite vaše ideje za oblikovanje v obliki geometrijskih likov in/ali teles (krogi, trikotniki, kvadrati, piramide, ...). Dekoracija ni nujno, da je iz cvetja. Kot izziv 21. stoletja vam svetujemo, da uporabite gradivo, ki ga je možno reciklirati.

 

Vaše predloge sporočite v obliki natančnega opisa in barvne skice - lahko izdelate ročno in skenirate, lahko pa se poigrate tudi z računalnikom.

 

Veselimo se vaših predlogov.

 

Our question:

How and with what materials would you decorate certain hall (entering hall, school gym, corridors, classrooms, ...) on Earth day - 22. 4. 2013?

Try to be as original as possible and find your ideas for decoration in geometrical shapes and/or bodies (circles, triangels, squares, pyramids, ...). It is not necessarily to use flowers, As 21. century chalenge we would like to encourage you to use recycled materials. 

 

Send us written descriptions of your ideas and colour drawing - you can draw it by hand or try to use computer.

 

We are looking forward to see your ideas.

 

 


Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Vprašanje:

 

V vsakdanjem življenju, v šoli, v prostem času sledimo izjemno hitremu  napredku  tehnike in tehnologije. Mobitel, računalnik, socialna omrežja, internet so naš vsakdanjik. Pogosto se nam pojavlja vprašanje:

 

Kako tehnizirana družba postajamo in na kakšne načine vpliva sodobna tehnologija, ki jo vsak dan uporabljamo, na igro otrok ter komunikacijo in odnose med mladimi?

Ali nam lahko ob tako hitrem razvoju tehnike računalnik vzbuja tudi skrbi in povzroči morebitne probleme? (komunikacija, zdravje, odvisnost,…).

Kaj pa starejši ljudje? Zaradi česa je na primer projekt Simbioza pozitiven?

Izpostavite pozitivne in negativne strani te tematike.

Pričakovana oblika odgovora: razmišljujoči spis, plakat, slike, intervju.

Pomagate si lahko s pomožnimi vprašanji INTERVJU.

 

In our everyday lives, in schools and in our free time we are witnessing an extremely fast progress of technology. Telephones, computers, social networks and internet are a part of our lives. We often wonder:

Does the modern technology influence the children's game and communication? Does it influence the relationships between the teenagers? How?

Can a computer cause concerns and problems – communication, health, addiction, …?

How are older people influenced by modern technology? Why does the project Simbioza have positive effects?

State advantages and disadvantages on the topic of modern technology.

Expected answers are: posters, photographs and discursive essays.

 

 

 

 

 


BIC Ljubljana

Vprašanje:

Ekološka živila so celovita, saj so brez uporabe pesticidov,  konzervansov, umetnih barvil in gensko spremenjenih organizmov pridelana in predelana na naraven način.

Vse to poteka brez dodatkov kemičnih sestavin, ki uničijo večino vitaminov, mineralov in vsega ostalega, kar je narava namenila  zdravemu zadovoljevanju človekovih potreb.

Rastline rastejo v zemlji, ki ni izčrpana zaradi intenzivne pridelave ter ni onesnažena s pesticidi in umetnimi gnojili.

 

 

 Ali so ekološko pridelana živila naša bodočnost?

Podvprašanja

Ali so ekološka živila bolj zdrava in zakaj?

Kakšen je pomen ekoloških živil in katere so njihove prednosti?

Kaj je pomembno potrošnikom pri nakupu ekoloških živil?

 

Learning circles

 

Do organic foods represent our future?

Additional questions

Are organic foods healthier? Why?

Explain the importance and advantages of organic foods!

What  do consumers expect when they buy organic foods?

 

 

Naloge:

  1. V različnih virih  poiščite informacije o pridelavi in predelavi ekoloških živil. Informacije so  koristne pri nadaljnji raziskavi.

 

      2.  Navežite  stik  z vsaj enim  pridelovalcem ekoloških živil. Povprašajte ga:

        -  kakšne so zahteve za ekološko pridelavo,

              -  s kakšnimi problemi se srečuje,

        -  kakšno je zanimanje lokalnega prebivalstva za ekološka živila. 

               Odgovore strnite v kratko pisno poročilo.

     3. Za pomoč pri odgovoru na naše vprašanje vam bodo pomagala vprašanja v  spletni anketi na  povezavi: https://www.1ka.si/a/23559   ali v Wordovem dokumentu. 

        Izpolnite vsaj 50 anket, podatke za obdelavo anket  bomo posredovali vašemu koordinatorju.

       samo anketa

 

 

 


 

 

 

 

Comments (Show all 43)

SŠ Slovenska Bistrica said

at 9:42 am on Mar 25, 2013

BC Naklo, pozdravljeni,

super punce. Hvala za vaš trud. Tudi mi z vso paro odgovarjamo, raziskujemo,...

Lep pozdrav

SŠ Slovenska Bistrica said

at 9:40 am on Mar 25, 2013

SŠ Zagorje, pozdravljeni,

me veseli, da ste se spopadli z našim vprašanjem. V mislih smo imeli pogovor in razgovor s strokovnjaki na tem področju-čebelarji (njihova razmišljanja, ugotovitve, morebitne spremembe glede zakonodaje,...)

Hvala za vaš trud in lep pozdrav

Gabriela Zver said

at 2:44 pm on Mar 24, 2013

SŠ Naklo.

O, dekleti, lepo, da sta se oglasili. :)

Dajte še druge šole poročati v razdelku za RAZISKOVANJE IN ODGOVORE (v prostoru za objave vaše šole), kje ste z delom. Kaj ste že naredili oziroma s čim se pravkar ukvarjete. Kakšni dve povedi, ni potrebno več.

BC Naklo said

at 1:47 pm on Mar 24, 2013

Javljava se dijakinji Daša in Urška,ker sva dobili nalogo za odgovoro od vprašanja od srednje šole Slovenjska Bistrica in se šoli zahvaljujeva za zelo zanimivo vprašanje.
LP,Urška in Daša

sszagorje said

at 10:14 am on Mar 22, 2013

SŠ Slovenska Bistrica sporočamo, da smo si že sami razjasnili, kaj pomeni prvo anketno vprašanje oz. kako naj bi se glasilo.

SŠ Slovenska Bistrica said

at 2:12 pm on Mar 21, 2013

Pozdravljeni, ŠC Kranj,

zaradi odsotnosti nekaterih dijakov, ki sodelujejo v projektu, prestavljamo termin za VOX konferenco na 4. 4. (četrtek) ob 13.30.
Vse ostale informacije bomo poslali naknadno.

Ali bi se nam katera druga šola želela še pridružiti?

Hvala za razumevanje in lep pozdrav iz Slo. Bistrice

sszagorje said

at 8:24 am on Mar 21, 2013

Pozdravljena Slovenska Bistrica.
Prosim vas, da nam pojasnite naslednje vprašanje: Se vam zdi zakonodaja na področju zdravstvenega varstva primerna ali bi bilo potrebno kaj spremeniti?
Hvala za odgovor.

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 7:13 pm on Mar 19, 2013

ŠC Kranj, SESGS potrrjujemo termin.

SŠ Slovenska Bistrica said

at 11:22 am on Mar 19, 2013

Pozdravljeni, sukovci,

vabljeni na VOX konferenco vsak četrtek od 13.30 do 14.15.

Sodelujoče šole prosimo za potrditev termina in predvidenega datuma.

Veselimo se srečanja z Vami.

Lep pozdrav iz Slovenske Bistrica

sszagorje said

at 10:01 am on Mar 15, 2013

Spoštovana Alenka.

Nekaterim smo pisali tudi na mail, pa ni odgovora. Mislim pa , da je vprašanje aktualno in odgovor zanimiv za vse.

Alenka Gorjan said

at 9:58 pm on Mar 14, 2013

En nasvet: če se vam katera od šol ne javi preko wikija, je morda zelo zaposlena z raziskovanjem in je vaše vprašanje spregledala. Na VOX konferenci smo se dogovorili, da boste šole (koordinatorji) stopile v kontakt druga z drugo (e-naslove imate objavljene v seznamu sodelujočih šol) in se dogovorile za medsebojne VOX konference - izkoristite takšne priložnosti tudi za vprašanja glede nejasnosti in odgovorov na raziskovalna vprašanja.

sszagorje said

at 5:10 pm on Mar 14, 2013

P.s. Da ne bo panike. Vprašanja nismo nič spreminjali. Ne vem, kaj sem sploh pritisnila oz. zakaj se je pojavila aktivnost pri vprašanju.

sszagorje said

at 4:01 pm on Mar 14, 2013

Spoštovani BIC sukovci.
Lepo bi bilo, da na zastavljeno vprašanje( predlog, pripombo) v doglednem času tudi odgovorite. Ne vem sicer, če še vedno hočete, da anketo analizira tisti, ki jo izvaja. Vendar smo mi predlagali, da jo analizira tisti, ki je naročnik. To bomo naredili tudi mi za svojo anketo.
Hvala za odgovor in lep snežen pozdrav iz Zagorja.

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 11:47 am on Mar 13, 2013

Klemen s katere šole? Škoda, da se tega nismo spomnili sami že prej.
Vendar je bilo rečeno, da od ponedeljka dalje ničesar ne spreminjamo.lp
Irena

Anonymous said

at 9:20 pm on Mar 12, 2013

Pozdravljeni Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj

Imam predlo, da bi v anketo vstavili šolski logoti, po katerem je tnana, lahko pa se tudi spremeni ozadje ankete, kot so to storili na BIC Ljubljana (Živilska šola)

Alenka Gorjan said

at 6:50 am on Mar 12, 2013

Morda vam glede zakonodaje v čebelarstvu pride prav spletna stran Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/#c18226, lahko pa o tem povprašate tudi čebelarje, saj verjetno kot strokovnjaki tega področja najbolje sledijo novostim v zakonodaji.

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 9:20 am on Mar 11, 2013

Odg. za Zagorje;
Napisali smo: "Izvedi spletno anketo na vaši šoli (le med fanti)." Odvisno koliko imate fantov na šoli.

sszagorje said

at 4:42 pm on Mar 10, 2013

Pozdravljene bistriške čebele.

Vaše vprašanje je zelo zanimivo in aktualno. Vendar pa imamo eno vprašanje. Na pogovor s čebelarjem bi se radi pripravili. Zato nas zanima , kaj je o čebelarstvu zapisanega v slov. in evropski zakonodaji. Pravnih aktov iz tega področja je po našem mnenju veliko. Prosimo vas, da nam napišete, kateri so najpomembnejši pravni predpisi za to dejavnost pri nas in v Evropi.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Alenka Gorjan said

at 8:35 am on Mar 10, 2013

Danes je zadnji dan za dokončno oblikovanje vprašanj. Prosimo, da od jutri naprej vprašanj ne spreminjate več, da ne bo prišlo do zmede pri raziskovanju in oblikovanju odgovorov. Vprašanje Srednje šole Metlika še čakamo.
Vprašanja so zelo zanimiva in uporabna, zato sem prepričana, da se boste med raziskovanjem veliko naučili, pa tudi zabavali. Srečno.

sszagorje said

at 5:31 pm on Mar 8, 2013

Pozdravljeni. Bic Ljubljana.

Predlagala bi, da anketo analizira tisti, ki jo je naredil. On je v bistvu njen administrator. Ko se bo anketa zaključila, bo imel rezultate takoj Prav tako bo lahko takoj primerjal rezultate

sszagorje said

at 5:56 pm on Mar 7, 2013

ESGŠ Kranj

Koliko anket naj izvedemo?

Alenka Gorjan said

at 5:47 am on Mar 7, 2013

Vprašanja že dobivajo dokončno obliko. Ne pozabite, da jih po dogovoru na VOX konferenci lahko dopolnjujete/dokončno oblikujete le do konca tega tedna.

Če bo komu v pomoč, prilagam še kriterije za kvalitetno vprašanje:
Povezano je z razpisano temo.
Jasna formulacija ne glede na kulturne razlike.
Vprašanje sme imeti podvprašanja(največ tri), da vodi raziskavo v pravo smer.
Odprti tip vprašanj.
Vprašanje vodi k raziskovanju in kreativnosti.
Določena naj bo oblika pričakovanega odgovora (esej, poročilo, anketa, graf,…).
Vprašanje (ali vsaj eno od podvprašanj) se mora nanašati na temo, ki se dotakne učencev, njihovega življenja, in mora povezovati generacije, lokalno skupnost.

BC Naklo said

at 8:14 pm on Mar 6, 2013

Hvala SŠ Zagorje in Alenki Gorjan za prejete nasvete in komentarje na temo našega vprašanja. Smo vse upoštevali in danes dokončno preoblikovali vprašanje. Zdaj pa izzivom naproti. Pozdrav vsem, BC Naklo

sszagorje said

at 7:25 pm on Mar 4, 2013

Zelo mi je všeč vprašanje Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, ker vsebuje tehnična, sociološka in psihološka vprašanja o določeni temi - naprave in človek.
Prav tako je izredno dobro vprašanje Srednje šole Slovenska Bistrica o čebelah.
Za SŠZ Igor Vozel, l.r.

sszagorje said

at 7:03 pm on Mar 4, 2013

Pojasnilo.
Glede na to, da nekdo ni razumel bistvo (rdeče niti) našega vprašanja, lahko povem, da sem besedilo pokazal več osebam različnega spola in starosti in ugotovil, da razumejo trditev: TOBAK – NE, HVALA, KER KAJENJE JE …, kot vprašanje KAKO ŠKODLJIVO JE KAJENJE?
Za Srednjo šolo Zagorje, Igor Vozel

Gabriela Zver said

at 5:11 pm on Mar 4, 2013

Irena, danes? Ne, 5. 3. 2013 je v torek, dobimo se torej jutri.

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 7:50 am on Mar 4, 2013

POzdravljeni! Se vidimo danes na vox konferenci (maila nisem dobila). Še danes bodo dijaki poskusili dokončati naše vprašanje, ki očitno še ni do konca izoblikovano.

Gabriela Zver said

at 4:05 pm on Mar 1, 2013

SŠ Zagorje

Pozdravljeni! No, zdaj sem pa jaz tista, ki sem narobe razumela vaše sporočilo. :))) Seveda imate prav, v veliko pomoč je, če šola doreče število anketiranih, da potem dobi podatke, s katerimi lahko pride do primerljivih podatkov, rezultatov. Če to ni dorečeno, pa je pomembno, da je osrednje vprašanje postavljeno jasno: Kaj želimo izvedeti? Podvprašanja služijo samo za dodatno pomoč.

Prav o tem in podobnih težavah pri zastavljanju vprašanj naj bi se pogovarjali tudi na konferenci VOX v torek. Do takrat lep pozdrav. :)

PS: Vse, kar objavimo med komentarji, je seveda namenjeno vsem šolam, ki si lahko tako pomagajo z vsako dodatno
informacijo.

sszagorje said

at 10:38 pm on Feb 28, 2013

Pozdravljena gospa Gabriela. Nismo mislili, na število anket, ki naj jih pripravi posamezna šola oziroma skupina. Zanima nas, koliko anket naj posamezna šola izvede oz. koliko dijakov(?) naj anketira. Po moje je to pomembna informacija.

Gabriela Zver said

at 7:42 pm on Feb 28, 2013

Še eno pomembno sporočilo!

Sicer sem poslala maile, pa še ni odziva, največja težava je, da ne vem, če sem pisala vašim dijakom, ki tu morda objavljajo, ali res vam.
Skratka, v torek, 5. 3. 2013, ob. 20. uri bo konferenca VOX za SUK koordinatorje sodelujočih šol.
Povezava do konference in drugi napotki bodo objavljeni (glejte NOVICE v desnem meniju):

https://slogtpsrednjaizzivifeb2013.pbworks.com/w/page/62244239/Weekly%20overviews

Gabriela Zver said

at 7:10 pm on Feb 28, 2013

Ja, SŠ Zagorje je poslušala. :)
Res je, bolj boste natačno navedli, kaj želite raziskovati in v kakšni obliki želite odgovore, boljše odgovore boste dobili. Število anket ni določeno, vendar iz izkušenj menim, da bo ena dobro izdelana čisto dovolj.

Ne pozabite sproti zapisovati virov, ki jih boste šole morale navesti.

Vedno glejte datume v časovnici. Vsi vemo, kdaj so kakšni roki in kdaj počitnice, zato je že koordinatorica Darja povedala na seminarju, da lahko opravite stvari tudi prej in ste potem mirni, hkrati pa ste naredili uslugo drugim šolam, da lahko raziskujejo.

sszagorje said

at 9:37 pm on Feb 27, 2013

Pozdravljeni SUKOVCI. Eni smo še vedno na počitnicah oz. dopustu. Kljub temu pridno prebiramo sukove spletne strani in se pripravljamo na tretji krog. Ob prebiranju zanimivih raziskovalnih vprašanj bi si želeli, da bi bila vprašanja oz. naloge bolj konkretno določene. Če me spomin ne vara, je bilo na januarskem srečanju rečeno, naj se uporabljajo spletne ankete. S tem prihranimo na času in seveda denarju. Prav tako nas zanima, koliko anket naj izvedemo.

Alenka Gorjan said

at 8:22 am on Feb 27, 2013

Zares zanimiva vprašanja...ena bolj dorečena, druga manj, zato bi bilo dobro, da se tudi šole odzovete s svojimi komentarji, vprašanji in predlogi, če vam kaj ni jasno... Upam, da bomo čim prej dobili vprašanja še od preostalih šol, da si boste lahko časovno razporedili delo.

Predvsem pa en nasvet - mi smo imeli malce težav pri zaključni nalogi, če so se oblike odgovorov preveč razlikovale, ker jih nismo mogli primerjati in potegniti nekega skupnega zaključka - tako da preverite, če ste dovolj dorekli, kakšno obliko odgovora oz. kaj pričakujete, da vam bo potem lažje. Že oblikovana anketa je sigurno korak v to smer :-).

In kako teme, ki niso vključene v učni načrt, vključiti v pouk? V prvem letniku se večina dijakov na začetku šolskega leta (vsaj pri biologiji) uči, kako poteka kvalitetno raziskovalno delo - svoje znanje o tem lahko uporabijo v teh raziskavah in tako naučeno preizkusijo tudi v praksi. In ker se na napakah/pomanjkljivostih učimo, jih bo verjetno tudi zabavno odpravljati ;-). Izkoristite svojo radovednost in uživajte v skupnem druženju in raziskovanju (kot smo to počeli tudi mi - se nam že kar malce toži po sodelovanju v SUK ;-)).

Gabriela Zver said

at 4:38 pm on Feb 26, 2013

Čas za oddajo raziskovalnih vprašanj je potekel. Preverite še enkrat, ali so res raziskovalna, vendar jih recimo od jutri naprej ne spreminjajte, ker lahko povzočite zmedo (v lastno škodo), kot se je to zgodilo v prejšnjem krogu. Je šolam jasno, kaj od njih pričakujete? Konkretna pričakovanja dajo konkretne odgovore. :)

Nekaj šol se je hitro lotilo dela, kar je pohvalno. Ne čakajte na skrajne roke, saj vidite na podlagi časovnice, kdaj vas kaj čaka, zato ste zagotovo vsi predvideli, da se bodo vmes vrinile počitnice, ki jih gotovo zelo potrebujete, kot potrebujejo pravočasno vaše raziskovalno vprašanje druge sodelujoče šole, sicer ne morejo pravočasno začeti z delom.


Gabriela Zver said

at 7:18 pm on Feb 23, 2013

Za SŠ Zagorje. Mislim, da me niste dobro razumeli. Anketo sem pohvalila, da je simpatična. Mogoče bi morala pritisniti enter, da bi se lažje bralo. :)

Razmišljala sem samo o obliki (dobesedno o obliki) zastavljenega vprašanja. Tema je seveda odlična.

sszagorje said

at 7:31 pm on Feb 22, 2013

Ga. Gabriela Zver.
Nekaj pojasnil glede ankete:
Anketa je anonimna. Registracije pri dostopu do ankete nismo zahtevali, ravno tako ne vnaprej določenih uporabniških imen in gesel - s tem privarčujejo dijaki in učitelji na času.
Anketo niso delali strokovnjaki, ampak dijaki, zato ni potrebno nobenih posvetovanj z drugimi "skrbniki".

sszagorje said

at 6:55 pm on Feb 22, 2013

Ga. Gabriela.
Hvala za vaše sugestije. Mislimo, da so vprašanja dovolj jasna in da dijaki ne bodo imeli problemov z njihovim razumevanjem. Z raziskavami naj bi potrdili hipotezo, da je kajenje med mladimi zelo razširjeno, da cigarete vsebujejo veliko različnih strupenih snovi, ki so nevarne za človekovo zdravje, obenem pa tudi zelo drage. Z anketo želimo ugotoviti odnos sodelujočih šol do kajenja. in jih vzpodbuditi k razmišljanju o(novih) oblikah osveščanja mladih.
Angleški prevod je (bo) narejen.
Lep , snežen pozdrav iz Zagorja.

ŠC Kranj, ESGS said

at 6:33 pm on Feb 22, 2013

Nismo še dokonca izpilili in sfrizirali nalog v našem vprašanju. Bodo morali še malo počakati. lp Katja

Gabriela Zver said

at 11:36 am on Feb 22, 2013

Prosim šole, da preverijo spodnje komentarje, preden bodo začele z delom.
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj - me veseli, da ste predlagali temo, vprašanje, ki bo gotovo zanimivo mladim. :) Je to že dokončno oblikovano vprašanje? Če je, mu manjka konkretnost. Kaj je naloga šol? Kaj morajo početi? Verjento ne samo komentirati.
SŠ Zagorje - zelo simpatično pripravljena anketa. Malce se bom posvetovala z drugimi skrbniki glede oblike vprašanja. Pohvalno je, da ste natančno zapisali, kaj želite od šol, vendar pa premislite, ali je dovolj vidno vaše osrednje vprašanje (rdeča nit raziskovanja)? Vprašanje bo potrebno prevesti še v angleščino.

sszagorje said

at 10:56 pm on Feb 19, 2013

BC Naklo: predlagam vam, da damo prireditveni v oklepaj in da lahko dijaki razmišljajo o dekoraciji različnih prostorov, npr. bolniških sob. Za boljše počutje bolnikov je pomembna tudi primerna urejenost - dekoracija prostora.

Lep pozdrav.

You don't have permission to comment on this page.